Barion Pixel
06-30-747-3661 | 06-30-237-6022 |

Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési és Adatvédelmi szabályzat

Preambulum

A jelen Adatkezelési és Adatvédelmi szabályzat rendeltetése és célja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről – általános adatvédelmi rendelet – szóló Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezésinek megfelelően kezelje és védje Á+A – Nemű Textilipari Kft. által üzemeltetett webáruház honlapjára látogatók és vásárlók személyes adatait, illetve az érintettek által a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás során önkéntesen elektronikusan megadott személyes adatokat.

Bevezető rész

 1. A jelen Adatkezelési és Adatvédelmi szabályzat célja

Az Adatkezelési és Adatvédelmi szabályzat célja – a preambulumban hivatkozott jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett – részletes tájékoztatás adása a Társaság által működtetett webáruházzal kapcsolatba kerülő Érintettek részére, továbbá a személyes adatok és az adatvédelemre vonatkozó részletszabályok és az adatvédelmi politika meghatározása.

 1. Az Adatkezelő megnevezése
Megnevezés: Á+A -Nemű Textilipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 9113 Koroncó, Győri u. 51.
Cégjegyzékszám: 08-09-005471
Társaság típusa: Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyvezető: Evmiridis Matheos
Adószám: 10619324-2-08
Statisztikai számjel: 10619324-1392-113-08
Kapcsolat: amegakft@t-online.hu / info@sweetdreamshop.hu
Telefon: 06-30-237-6022 / 06-30-747-3661
Adat feldolgozás helye: 9113 Koroncó Győri út 51.

Ezen Adatkezelési és Adatvédelmi szabályzat az alábbi weboldalakra vonatkozó adatkezelést szabályozza a vonatkozó Magyar és Európai Uniós jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően: www.peppo.hu www.sweetdreamshop.hu www.agynemurendeles.hu

 1. Alapfogalmak
 2. Személyes adat:

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 • Adatkezelés:

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 • Adatkezelés korlátozása:

A tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

 • Nyilvántartási rendszer:

A személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

 • Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 • Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 • Címzett:

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 • Harmadik fél:

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 • Az érintett hozzájárulása:

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 1. Adatvédelmi incidens:

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 1. A személyes adatok kezelése során alkalmazott alapelvek:
 1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 • Adattakarékosság elve: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.
 • Célhoz kötöttség elve: személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.
 • Korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adatoktárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.
 • Pontosság elve: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.
 • Elszámoltathatóság elve: az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.
 • Integritás és bizalmas jelleg elve: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az Érintettek személyes adatainak kezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

 • Az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama, kezelt adatok köre

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az Érintett tájékoztatásán alapuló önkéntes hozzájárulása. Az Á+A -Nemű Textilipari Kft. személyes adatot kizárólag az érintett tájékoztatását és beleegyezését követően kezel. Az érintettet részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről (adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról). A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségekre is. Az Á+A -Nemű Textilipari Kft. kifejezetten rögzíti, hogy különleges adatokat nem tart nyilván az Érintettekről.

 1. weboldalára látogatók adatainak a kezelése:

A Társaság honlapja a megtekintés során rögzíti a látogató IT eszközének adatainak azon körét, melyek a website igénybevételének során keletkeznek: látogatás dátuma, ideje, IP cím, böngésző típus (technikai adatok). A website ezen adatok körét automatikusan naplózza. Az ily módon rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – nem kapcsolhatók össze és azokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

Az Adatkezelő a testre szabott szolgáltatásnyújtás érdekében az Érintett számítógépén úgynevezett sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmai tekintetében.

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Érintett számítógépére úgy, hogy azokat az Érintett internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már az Érintettől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve az Érintett a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szerverek segítik (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

A honlapra látogatók adatkezelésének a célja az Érintettek részére történő, személyre szabott kiszolgálás, valamint a website funkcióinak biztosítása. Az adatkezelés köre azonosítószámok, dátumok és időpontok. Az Érintettek köre a társaság website-ját látogató valamennyi érintett. Az adatkezelés célja ezen esetkörben a website-ra látogatók azonosítása és a website-ra látogatók nyomon követése. Az adatkezelés időtartama ezen esetkörben 6 hónap.

Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. A Munkamenet sütik, Állandó vagy mentett sütik és a Statisztikai, marketing sütik kezelésének a jogalapját az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése is biztosítja. Az adatok megismerésére jogosult az adatkezelő és az adatfeldolgozó.

 • Á+A -Nemű Textilipari Kft. webáruháza által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez és a webáruház működtetéséhez szükséges adatkezelés

Az Érintetteknek lehetőségük van az Á+A -Nemű Textilipari Kft. által üzemeltetett webáruházon keresztül megrendelni és megvásárolni a website-on felkínált termékeket. A megrendelések során az Á+A -Nemű Textilipari Kft., mint adatkezelő az Érintettek azon személyes adatait kezeli, melyeket az Érintettek az adott termék(ek)megrendelése során a website-on található űrlap kitöltése során megadnak (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, számlázási név és cím, szállítási név és cím, vásárlás IP címe és időpontja).

Az Érintettek köre a weboldalon vásárló valamennyi személy. Az adatkezelés célja ezen esetkörben az Érintettek által leadott megrendelések azonosítása, teljesítése, szabályszerű számla kiállítása, a megrendelt termék kiszállítása, továbbá a létrejött szerződés feltételeinek esetleges későbbi bizonyítása.

A hivatkozott adatok kezelésének a jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése biztosítja. Az adatkezelés időtartama ezen esetkörben az Érintett törlésre irányuló kérelmének előterjesztésig vagy pedig a hozzájárulásának visszavonásáig tart.

A személyes adatok törléséről elektronikus úton tájékoztatja az Érintetett a Társaság. Amennyiben az érintett törlési kérelme kiterjed az érintett által megadott elektronikus elérhetőségre, akkor a Társaság az elektronikus elérhetőséget is törli. A számviteli bizonylatokon feltüntetett adatok ez alól kivitelt képeznek, ugyanis a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján ezen adatokat 8 évig meg kell őrizni a Társaságnak. Az Érintett szerződéses adatai a Polgári Törvénykönyvben (2013. évi V. törvény) rögzített polgárjogi elévülési idő elteltével törölhető az érintett kérelme alapján.

 • Google hirdetések (Ads, Analytics), Facebook Business, Árukereső szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

Az Á+A -Nemű Textilipari Kft. a fenti hivatkozott szolgáltatásokat veszi igénybe a webáruház működtetéséhez, a forgalom és a vásárlói szokások elemzéséhez, továbbá hirdetési és marketing tevékenység végzéséhez. A Google Ads a társaság hirdetéseit direkt módon tüntetik fel a potenciális vásárlók részére, a potenciális vásárló a Google hirdetése alapján jut el a társaság weboldalára. Ebben az esetben a felhasználó/vásárló számítógépén a Google által egy konverziós cookie kerül elhelyezésre, mely nem tartalmaz személyes adatot. A hivatkozott cookie kizárólag anonim statisztikát készít a felhasználóról, melyet a Google beazonosításra nem alkalmas módon megküld a társaság részére. Az Á+A -Nemű Textilipari Kft. nem jut hozzá olyan információkhoz, melyekkel a felhasználó beazonosításra kerülhetne. A felhasználóknak bármikor lehetősége van a konverziókövetéshez kapcsolódó cookie letiltására a böngészőben. Ezt követően a felhasználó anonim módon sem kerül a statisztikában rögzítésre. További információt a felhasználók a Google adatvédelmi nyilatkozatában találnak: www.google.de/policies/privacy/

A Facebook Business és pixel szolgáltatással az Á+A -Nemű Textilipari Kft. a webshop oldalának látogatóiról kap statisztikákat és elemzéseket melyek a honlap használatára vonatkoznak. Ezen remarketing eszközzel a társaság a potenciális célközönség részére tud személyre szabott ajánlatokat és hirdetéseket megjeleníteni a Facebook területén. További információkat a felhasználó/vásárló az alábbi linken talál: www.facebook.com/business/help/651294705016616

A Google Analytics a Google webszokások és webelemző szolgáltatása. Az Analytics szintén a felhasználó/vásárló számítógépén helyez el cookie-t, mely süti segítségével a Google elemzi a felhasználók weboldal használati szokásait. Az ezen elemzéseket a Google eljuttatja a szolgáltatást igénybevevők részére. A felhasználó/vásárló a Google által felkínált beépülő modul telepítésével megakadályozhatják a webhasználattal kapcsolatos adatok (IP címet ideértve) Google által történő gyűjtését: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

4.     Hírlevélre feliratkozók személyes adatainak kezelése, továbbá Direkt Marketin tevékenységgel érintettek adatainak a kezelése:

A vásárlók/felhasználók a weboldalon található választásuk szerint előzetesen és kifejezett akartuk kinyilvánítása során hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az Á+A -Nemű Textilipari Kft. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében reklámjaival és egyéb ajánlataival, küldeményeivel a felhasználót a regisztráció során megadott elérhetőségén megkeresse, továbbá ezen körben a szükséges mértékig és a felhasználó által önkéntesen megadott adatait kezelje. Ezen szolgáltatásról a felhasználó/vásárló bármikor leiratkozhat. Leiratkozás esetén a társaság a reklámüzenetek küldéséhez szükséges valamennyi adatát törli a nyilvántartásából a felhasználóról azzal, hogy reklám és egyéb küldeményeket sem kézbesít a részére többet. A Hírlevél és a Direkt Marketing szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok köre az alábbi: név, elektronikus elérhetőség (e-mail), IP cím, feliratkozás időpontja. Az érintettek köre az ezen szolgáltatást igénybe vevők. Az adatkezelés célja ezen esetkörben azonosítás, személyreszabott ajánlatok biztosítása, szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó technikai műveletek, akciók termékinformációk küldése. A jogalapot ezen esetkörben az érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.) továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése biztosítja. Az adatkezelés időtartalma a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig tart. Az adatokat jogosult megismerni: az adatkezelő.

5.     Az Á+A -Nemű Textilipari Kft. Közösségi jelenlétéhez kapcsolódó adatkezelés:

Az Á+A -Nemű Textilipari Kft. saját profilokkal aktívan részt vesz az egyes közösségi oldalakon hirdetések közzététele, weboldal és termékek népszerűsítése marketing tevékenység céljából. Az érintettek köre ezen esetkörben az egyes közösségi oldalakra (Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, Snapchat stb.) regisztráltak.

A kezelt adatok köre a közösségi oldalakra regisztráltak neve és önkéntesen megadott közösségi oldalon nyilvánosan hozzáférhető adatok köre. Az adatok forrásáról, az átadás módjáról és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés jogalapja minden esetben az Érintett önkéntes hozzájárulása a közösségi oldalon. Az Érintettek további információkat az adott közösségi oldal adatvédelmi nyilatkozatában találnak.

6.     Az Á+A -Nemű Textilipari Kft. Panaszkezeléséhez kapcsolódó tájékoztató:

A Társaság a panaszkezeléshez az alábbi adatokat kezeli: Név, E-mail cím, Telefonszám, Számlázási adatok. Ezen adatok kezelés a panasz kivizsgáláshoz és kezeléséhez kapcsolódik. A jogalapot ezen esetkörben a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, továbbá a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése biztosítja. Az érintettek köre a társaság weboldalán keresztül történő vásárlók, akik panaszt vagy minősíégi kifogást terjesztettek elő. A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 évig kell megőrizni. Az adat megismerésére jogosult: az adatkezelő.

 • Az Adatfeldolgozók és Adatovábbítás harmadik fél részére

Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, illetve az érintettel megkötött adásvételi szerződések, továbbá a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése és a webáruház müködtetése céljából adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatkezelő szintén garanciát nyújt a GDPR és az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogszabályok előírásainak maradéktalan betartására. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Adatfeldolgozó tevékenysége:könyvelési feladatok ellátása
Név:GE Pro Tax Betéti Társaság
Adószám:25867798-1-08
Székhely:9121 Győrszemere, Szellő utca 19/B.
Ügyvezető: Horváth Erika
A cég elektronikus elérhetősége:szalai.gabriella@t-online.hu  
Adatfeldolgozó tevékenysége:tárhelyszolgáltatás és website üzemeltetés és karbantartás
Név:PGSCRIPT Betéti Társaság
Adószám:27095762-1-08
Székhely:9142 Rábapatona, Arany János utca 52.
Ügyvezető: Pásztor Éva
A cég elektronikus elérhetősége:paszgyu@gmail.com

Az adattovábbítás tekintetében harmadik félnek minősül az az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. A harmadik fél adatkezelők a saját nevükben, a saját adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően kezelik az általunk közölt személyes adatokat. Ezen esetkörbe tartozik a termékek kiszállítását Fuvarozó és online fizetési rendszert működtető társaság:

Adatfeldolgozó tevékenysége:fuvarozás, csomagszállítás
Név:24H Parcel Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adószám:25885062-2-42
Székhely:1106 Budapest, Fehér út 10.
Vezérigazgató: Szabados Tamás
A cég elektronikus elérhetősége:szabados.tamas@24hfutar.hu
Adatfeldolgozó tevékenysége:online fizetési rendszer üzemeltetése, karbantartása 
Név:Barion Payment Zrt.
Adószám:25353192-2-43
Székhely:1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.
Igazgatósági tag: Kiss Sándor
A cég elektronikus elérhetősége:hello@barion.hu
 • A személyes adatok védelme

Az Á+A -Nemű Textilipari Kft. minden esetben gondoskodik az Érintett adatainak teljeskörű biztonságáról, így e körben megteszi azon nélkülözhetetlen technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá létrehozza azon eljárási protokollokat melyek megteremtik az adatvédelmi szabályok előírásainak maradéktalan érvényesülését. Az Á+A -Nemű Textilipari Kft. minden esetkörben megteszi a tőle elvárható azon intézkedéseket melyek elősegítik a védett adatokhoz történő jogosulatlan: hozzáférést, megváltoztatást, nyilvánosságra hozatalt, törlést, továbbítást vagy megsemmisítést. Az Á+A -Nemű Textilipari Kft. az adatkezelése során annak minden szakaszában tekintettel van a hatályos jogszabályi rendelkezések és a jogalkotói akarat érvényre juttatására. Az Á+A -Nemű Textilipari Kft. az adatkezelés során mindig a magasabb szintű védelmi intézkedést alkalmazza azzal, hogy az intézkedés nem okozhat aránytalan nehézséget és költséget az Á+A -Nemű Textilipari Kft. részére.

 • Az adatvédelmi incidensek nyilvántartása

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthető nyelven ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 1. Az Érintetett az alábbi jogok illetik meg:

Hozzáféréshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra is: az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. Az Érintett jogosult másolatot kérni az adatkezelés alá eső személyes adatairól. További másolatok kérése esetén az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

Helyesbítéshez való jog:

Az Érintettjogosult arra, hogy kérésére kerüljön a rá vonatkozó pontatlan személyes adat. Az adatkezelés céljának függvényében az Érintett jogosult lehet arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, ideértve azok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.

Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog):

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére törlésre kerüljön a rá vonatkozó adat.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintettjogosult arra, hogy kérésére korlátozás alá kerüljenek a rá vonatkozó adatok. Ilyen esetben az érintett adatokat megjelölésre kerülnek, és azokat kizárólag csak meghatározott célokból lehetséges kezelni.

Az adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó, rendelkezésre bocsájtott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályoznánk.

A tiltakozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon Adatainak az Adatkezelő által történő kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy az adatkezelő nem kezelheti tovább az érintett adatokat.

Panaszhoz való jog:

Az Érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Faxszám: +36 (1) 391-1410

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

A honlap URL-je: http://www.naih.hu

Hivatali tárhely cím: rövid név: NAIH, KRID: 429616918

Telefonszám: +36 (1) 391-1400 

Faxszám: +36 (1) 391-1410

Online ügyintézés elérhetősége: https://online.naih.hu/EMS/Home

A Hatóság adatvédelmi tisztviselője: dr. Kiss Attila

Telefonos elérhetősége: +36 (1) 391 1470

Elektronikus levélcíme: dpo@naih.hu

Az Érintett a jelen adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatóban és szabályzatban foglaltakat tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a jogosult (Adatkezelő) a szükséges adatait a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

A jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató és Szabályzat 2021.03.17. napjától hatályos.

Kelt: Koroncó, 2021.03.17. napján

0