Barion Pixel

Szállítási információk

Vásárlási feltételek és egyéb információ

Szállítási határidő : 2-5 munkanap,de legfeljebb 30 nap.

A Webáruházban csak 18. életévüket betöltött személyek vásárolhatnak. A vásárlási feltételek elfogadásával Ön nyilatkozik arról, hogy 18. életévét betöltötte.

  1. Általános feltételek

Az áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését webáruházunkon keresztül hozzánk eljuttatta.

Megrendelése akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazoljuk. Ezzel egyidejűleg a megrendelő és az Á+A – Nemű Textilipari Kft. között adásvételi szerződés jön létre, ami rendelésazonosítóval van ellátva és iktatásra kerül. A szerződés nyelve magyar.

Az Internet-szolgáltatás minőségéből vagy hiányából, az e-mail szolgáltatónál technikai okok miatt elveszett levelek miatti teljesítetlen megrendelésekért nem tudunk felelősséget vállalni. Ilyen esetben telefonon javasolt tisztázni a problémát.

  1. Egyéb információk

A vételár a termékek mellett feltüntetett forint ár. A Webáruházban nincs semmilyen rejtett költség, az árak bruttóban értendőek, tehát az áfát tartalmazzák! Az árváltozás jogát fenntartjuk! Amennyiben kiszállítást is kért, a kiszállítás vagy csomagküldés költségét a Szállítás – fizetés menüpontban feltüntetett árak mutatják.

Az internetes webáruházban lévő terméknél feltüntetett képek nem minden esetben adják vissza a termék pontos mását.

  1. Garancia

A Webáruházban vásárolt bármely termékre fél év teljes körű garanciát vállalunk!

A termékkel kapcsolatosan fellépő problémát az alábbi elérhetőségeken jelezheti:

Levélben: Á+A Textilipari Kft 9113 Koroncó, Győri út 51.

Emailben: info@sweetdreamshop.hu ill amegakft@t-online.hu

Telefonon: 96/556-250  30/237-6022   30/747-3661

A termékekhez minden esetben mellékeljük a jogszabályokban előírt és a kereskedelemben megszokott számlát. Kizárólag azokra a termékekre vonatkozik a garancia, amit rendeltetésszerűen használtak és a bevarrt címkén feltűntetett előírás alapján kezeltek (Mosási textilpiktogram). A garanciális ügyintézés további részleteire a Ptk-ban, a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet rendeletben, illetve a 151/2003 (IX.22.) Korm. redeletben foglaltak irányadók.

Garanciális csere esetén kérjük, hogy a hibás terméket küldje vissza az Á+A Textilipari Kft 9113 Koroncó, Győri u. 51. címre.

A nem megfelelően csomagolt visszáru esetleges sérüléséért felelősséget nem tudunk vállalni.

A vásárlástól való elállás

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

Ugyanezen rendelet (2) bekezdése alapján a fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Ezen rendelet (3) bekezdése szerint a (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ugyanezen rendelet (4) bekezdése szerint, ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása vagy felmondása esetén

A rendelet 23. § (1) bekezdése alapján, ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

A rendelet 23. § (2) bekezdése értelmében a 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A rendelet 23. § (3) bekezdése alapján, ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

A rendelet 23. § (4) bekezdése alapján a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az (1) bekezdésben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A rendelet 24. § (1) bekezdése alapján, ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A rendelet 24. § (2) bekezdése szerint a fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

A rendelet 24. § (3) bekezdése alapján, ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

A rendelet 25. §-a szerint a fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

A rendelet 26. § (1) bekezdése értelmében, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti esetben a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

A rendelet 26. § (2) bekezdése alapján e § alkalmazásában a piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.

A rendelet 27. §-a szerint a fogyasztó a 20. § szerinti joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha

aa) a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) vagy k) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy

ab) a fogyasztó nem kérte a 13. § és a 19. § szerint a szolgáltatás teljesítésének megkezdését a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt;

b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatásának teljes vagy részleges költségeit, ha

ba) a fogyasztó nem adta kifejezett, előzetes beleegyezését ahhoz, hogy a teljesítés a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt megkezdődjön,

bb) a fogyasztó a ba) pont szerinti beleegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti a 20. § szerinti jogát, vagy

bc) a vállalkozás elmulasztotta megadni a 12. § (2) bekezdésében vagy a 18. §-ban előírt visszaigazolást.

A rendelet 28. §-a szerint a fogyasztót a 20. § szerinti joga gyakorlásával összefüggésben a 23. § (3) bekezdésében, valamint 24-26. §-ban meghatározottakon felül további költség és egyéb kötelezettség nem terheli.

Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, a terméket sértetlen állapotban kell visszajuttatni az Eladó részére. Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tételt, az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Vevőnek, ugyanis az Eladó követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítést.

A megrendelés lemondását írásos formában jelezze ügyfélszolgálatunk felé:

 email cím: info@sweetdreamshop.hu email címen

levelezési cím:  9113 Koroncó, Győri út 51.

telefon:  96/556-250 

Jogvita esetén a Felek elsősorban közös megegyezésre törekszenek. Közös megegyezés hiányában a Felek a szerződésből eredő minden jogvitájuk elbírálására a Magyar Gazdasági és Iparkamara mellett működő Választott bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Egyéb rendelkezések

Egyéb nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. A Polgári törvénykönyv, valamint a kereskedelemre vonatkozó rendelkezések az irányadók.

A tevékenység jogszabályi háttere:

– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;

– a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény;

  • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

– a szavatossági és jótállási felelősségére, illetve az ezzel összefüggésben érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére a Ptk.-ban és 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadóak

  • Fizetéssel kapcsolatos információk

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

0